251

ερωτηματολόγια σε φορείς ΚΑΛΟ

4

ομάδες εστίασης στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καρδίτσα και Κρήτη

15

συνεντεύξεις με εμπλεκόμενους φορείς στο πεδίο της ΚΑΛΟ

2

ημέρες πολιτικού διαλόγου

Χαρακτηριστικά φορέων ΚΑΛΟ


Νεοφυείς

68

Το 68% των φορέων της ΚΑΛΟ που ανταποκρίθηκαν στην έρευνα έχουν συσταθεί τα τελευταία πέντε χρόνια, και από αυτούς πάνω από το 40% τα τελευταία τρία χρόνια.
Μεγάλο μέρος του τομέα της ΚΑΛΟ μπορεί να χαρακτηριστεί ως νέο σε ηλικία/σε πρώιμο στάδιο.


Λειτουργούν τοπικά

 • συνοικιακό επίπεδο (γειτονιάς)13%
 • τοπικό/ επαρχιακό επίπεδο42%
 • περιφερειακό επίπεδο30%
 • εθνικό επίπεδο28%
 • διεθνές επίπεδο21%

Οι περισσότεροι δραστηριοποιούνται σε επίπεδο συνοικιακό (γειτονιάς), τοπικό και περιφερειακό, αν και μια σημαντική μειοψηφία λειτουργεί και σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο.


Επίκεντρο ο άνθρωπος

78

Το 78% επιχειρούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της ανεργίας.

Αυτός είναι -με διαφορά- ο πιο συνήθης κοινωνικός στόχος των φορέων της ΚΑΛΟ

37

Tο 37% επανεπενδύουν το όποιο οικονομικό πλεόνασμα προκύπτει στη δημιουργία θέσεων εργασίας.


Λιγότερος κοινωνικός αποκλεισμός

Το 35% διοικείται από γυναίκες, και τα ποσοστά των γυναικών στο εργατικό δυναμικό του τομέα είναι υψηλότερα από ότι στις συμβατικές επιχειρήσεις.


Υψηλό επίπεδο μόρφωσης

41

Το 41% αυτών που ηγούνται ενός φορέα της ΚΑΛΟ έχουν
μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα, γεγονός που αποτελεί ευνοϊκή συνθήκη για την εκπαίδευσή τους στο πώς να διοικούν έναν φορέα της ΚΑΛΟ, καθώς πολλοί εξ αυτών χρειάζονται μια τέτοια εκπαίδευση.


Αισιοδοξία για το μέλλον

68

Το 68% αναμένει αύξηση του κύκλου εργασιών τους (τζίρου) μέσα στους επόμενους 12 μήνες, και ένα παρόμοιο ποσοστό αναμένει να αυξήσει τα άτομα τα οποία απασχολεί.

90+

Πάνω από 90% πιστεύει ότι η ΚΑΛΟ έχει δυνατότητες ανάπτυξης στον βιομηχανικό τους κλάδο και στη γεωγραφική τους περιοχή.


Ευρύ πεδίο κλάδων παραγωγής

Oι φορείς της ΚΑΛΟ δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων παραγωγής και τομέων, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης, της παραγωγής τροφίμων, της κοινωνικής μέριμνας, του τουρισμού και της ανακύκλωσης.

 • εκπαίδευση17%
 • τροφίμα17%
 • κοινωνική μέριμνα8%
 • τουρισμός7%
 • ανακύκλωση6%

Πρόσβαση σε χρηματοδότηση

64

Η πρόσβαση σε κατάλληλη χρηματοδότηση είναι με διαφορά το μεγαλύτερο εμπόδιο στην βιωσιμότητα και την ανάπτυξη των φορέων της ΚΑΛΟ, είτε αυτό σημαίνει εξασφάλιση επιχορηγήσεων και δανείων για κεφάλαιο έναρξης ή/και ταμειακές ροές για την καθημερινή τους λειτουργία.


Ευαισθητοποίηση και προώθηση

 • Ίδρυση Εθνικού Κέντρου ΚΑΛΟ

  Διεξαγωγή ερευνών
  Διοργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων και δικτύων για την υποστήριξη των φορέων ΚΑΛΟ
  Υποστήριξη τοπικών κοιτίδων επιχειρηματικότητας και τα αναπτυξιακών κέντρων
  Εκπροσώπηση του τομέα της ΚΑΛΟ σε καίριους φορείς
  Παροχή πληροφόρηση και γνώσης στους φορείς της ΚΑΛΟ
 • Στρατηγική επικοινωνίας

  Διοργάνωση και υποστήριξη τοπικών εκθέσεων και ημερών ευαισθητοποίησης
  Δημιουργίας προγράμματος Πρεσβευτών της ΚΑΛΟ.

  Παρουσίαση περιπτώσεων μελέτης μέσω βίντεο και κοινωνικών δικτύων


Χρηματοδοτηση

money1

Ανεξάρτητο ταμείο επιχορηγήσεων


team2

Ομάδας Δράσης Κοινωνικής Χρηματοδότησης


provide3

Πρόσβαση σε χρηματοδοτικά προγράμματα


responsible4

Ρυθμίσεις για την Κοινωνική Εταιρική ΕυθύνηΚατάρτιση, Εκπαίδευση και Δεξιότητες

 • Εισαγωγή και προσαρμογή δοκιμασμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων

  για εξειδικευμένη υποστήριξη νεοφυών επιχειρήσεων.
 • Πλαίσιο βιωματικής μάθησης μεταξύ ομοτίμων,

  με μικρές ομάδες που θα συναντιούνται σε τακτική βάση για να μοιραστούν προκλήσεις, να αναζητήσουν συμβουλές και να δημιουργήσουν δίκτυα.
 • Βελτίωση πρόσβασης σε προγράμματα υποστήριξης επιχειρήσεων.

  Η αναγνώριση του ότι οι φορείς της ΚΑΛΟ απαιτούν τις ίδιες δεξιότητες και υποστήριξη με τις κυρίαρχες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις θα αυξήσει την αναγνώριση της ΚΑΛΟ ως μέρος της ευρύτερης οικονομίας.
 • Συνεργασία με Πανεπιστήμια και Λύκεια

  προκειμένου να ενταχθεί η ΚΑΛΟ σε προγράμματα σπουδών και μαθημάτων, βοηθώντας έτσι την ευαισθητοποίηση και την παραγωγή γνώσης γύρω από την ΚΑΛΟ.
 • Κατάρτιση για την μέτρηση του κοινωνικού αντικτύπου

  και διεξαγωγή εργαστηρίων σε διάφορα μέρη στην Ελλάδα ως ένας τρόπος αντιμετώπισης του υφιστάμενου κενού σε τεχνικές δεξιότητες και γνώσεις.


Νομοθεσία και ρυθμιστικό πλαίσιο

law1

Απλοποίηση του νόμου ώστε να γίνει πιο συνεκτικός

distr2

Ευελιξία στη διανομή των κερδών και στους περιορισμούς επανεπένδυσης

public3

Εισαγωγή κοινωνικών ρητρών στις δημόσιες συμβάσεις

motiv4

Πιλοτικά φορολογικά κίνητρα


Κατεβάστε την πλήρη έκθεση σε αρχείο PDF εδώ